POBIERZ FORMULARZ

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: MERITA 05-462 Duchnów ul. Góry Warszawskie 41, adres elektroniczny: info@merita.pl.
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: MERITA 05-462 Duchnów ul. Góry Warszawskie 41.
 8. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności za zamówienie.
 10. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Kupujący zobowiązany jest do odesłania otrzymanej rzeczy w stanie nie pogorszonym.

POBIERZ FORMULARZ

 1. W przypadku przesyłek kurierskich otrzymany towar należy sprawdzić w obecności kuriera – jest to jedyna podstawa uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych. W obecności kuriera należy sporządzić protokół uszkodzenia/zniszczenia przesyłki lub – jeżeli będzie wyraźnie zniszczona odmówić jej przyjęcia.
 2. O uszkodzeniu towaru należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego mailowo. Do maila należy dołączyć wypełniony Formularz zwrotu/reklamacji oraz zdjęcia (w miarę możliwości). Na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji Firma MERITA ma 14 dni.
 3. Kupujący może przesłać Sprzedawcy reklamację dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail info@merita.pl lub w formie pisemnej wysyłając formularz na adres Sprzedawcy: MERITA ul. Góry Warszawskie 41, 05-462 Duchnów
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej, pełnej postaci.
 5. Odpowiedź na złożoną reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź listownie – pocztą tradycyjną.
 6. Firma Merita odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.